ماده 3- شرايط اختصاصي اعزام دانشجو

3-1- مدت اعتبار بورس از تاريخ موافقت نهايي (بر اساس تبصره بند 2-12) به مدت 2 سال مي‌باشد.

3-2- احراز حد نصاب زبان خارجي قبل از اعزام الزامي است.

3-3- براي پذيرفته‌شدگان نهايي، تعيين نوع بورس، كشور و دانشگاه محل تحصيل، با انتخاب و تأييد اداره كل بورسها، دانشجويان و دانش آموختگان خارج خواهد بود.

3-4- گرايش تحصيلي بورسيه‌هاي خارج با نظر مؤسسه يا دستگاه اجرائي معرف و با تأييد اداره كل بورسها، دانشجويان و دانش آموختگان خارج تعيين مي‌شود.

3-5- پذيرفته شدگان نهايي براي تشكيل پرونده و انجام مشاوره علمي در خصوص چگونگي اخذ پذيرش لازم است به اداره اعزام در مركز امور دانشجويي مراجه نمايند.

 

ماده 4- تعهدات

4-1- پذيرفته شدگان براي استفاده از بورس تحصيلي وثيقه ملكي مي‌سپارندكه پس از اتمام تحصيلات موظف هستند به كشور مراجعه و لااقل دو برابر مدت تحصيل در دانشگاه مربوطه و در صورت عدم نياز آن دانشگاه در يكي از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي يا مؤسسات آموزشي، تحقيقاتي وابسته و يا مؤسسات دولتي ديگري كه وزارت تعيين مي‌نمايد خدمت كنند و در صورت انجام ندادن تعهدات ملزم به پرداخت عين ارزهاي دريافتي به علاوه پنج برابر وجوه و هزينه‌هاي پرداخت شده و يا هرگونه خسارت ديگر به تشخيص وزارت خواهند بود.

تبصره- نوع تعهد و ميزان وثيقه توسط شوراي اجرايي بورس و بر اساس طول دوره تحصيلي و شرايط اعزام دانشجو مورد بررسي و تصميم گيري قرار مي‌گيرد.

4-2- داوطلباني كه به عنوان بورسيه دوره دكتراي تخصصي (PhD) اعزام مي‌شوند بايد پس از پايان دوره تحصيلي با توجه به مقررات آموزشي دانشگاه مربوطه به اخذ درجه دانشگاهي تعيين شده (مصوب شورا) نائل گردند و در غير اين صورت ملزم به پرداخت عين ارز دريافتي و يا هرگونه خسارت ديگر به تشخيص وزارت خواهند بود.

تبصره: در مورد دوره‌هاي فلوشيپ و فوق تخصصي تأييد دوره توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي لازم مي‌باشد. در غير اين صورت همانند بند 4-2- عمل مي‌گردد.

4-3- دانشجوياني كه با استفاده از بورس تحصيلات خود را در يك رشته به پايان برسانندمجاز نيستند در رشته ديگري به تحصيل ادامه دهند و يا بدون اجازه دانشگاه مربوطه و شوراي بورس وزارت نسبت به تغيير رشته يا تغيير گرايش و محل تحصيل خود اقدام نمايند.

تبصره: بورس تنها براي يك مقطع تحصيلي داده خواهد شد و براي مقطع بعدي احتياج به تصويب مجدد شوراي اجرايي بورس مي‌باشد.

4-4- دانشجوي بورسيه در حين استفاده از بورس حق استفاده از بورس يا كمك هزينه تحصيلي ساير مؤسسات دولتي يا خصوصي داخل كشور را نخواهند داشت.

4-5- دانشجويان استفاده كننده از بورس موظف هستند در پايان هر ترم تحصيلي گزارش پيشرفت تحصيلي خود را پس از تأييد سرپرستي و يا نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل تحصيل به دانشگاه مربوطه و حوزه معاونت دانشجوئي و فرهنگي وزارت ارسال دارند. بديهي است در صورتيكه پيشرفت تحصيلي دانشجو مورد تأييد شوراي اجرايي بورس قرار نگيرد شورا نسبت به قطع بوس و بازگشت دانشجو اقدام خواهد كرد. در اين قبيل موارد دانشجو ملزم به باز پرداخت كليه هزينه‌ها بر اساس بند 4-1 يا 4-2 خواهد بود.